Tag: 

ví bằng da thật của thương hiệu TT Handmade Leather. Xem chi tiết thể lệ tại đây.

Đánh giá phiên bản mới